Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsiteworden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
iWink stelt gegevens op deze website alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel iWink met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de website verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.
iWink aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze
website.

Gerelateerde internetsites
Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van iWink. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door iWink.
iWink is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij iWink of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan iWink. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door iWink.

iMailingtool pakketten:

tevreden iMailingtool gebruikers